dissabte, 9 de febrer de 2008

Reunió celebrada en el Centre Cívic el 07.II.08.


Assisteixen:

Judith Albors, Comissionada per a La Barceloneta de l’Ajuntamient de Barcelona

Federico García, Conseller Tècnic de l’ Ajuntament

AAVV La Barceloneta

ABA

ACIB

AAVV l'Òstia

Plataforma d'afectats en Defensa de La Barceloneta

Educadors de carrer

La reunió consisteix principalment en una explicació sobre la llei de barris.

En l'elaboració del projecte de la llei de barris entraran en joc diferents agents:

– administració (tècnics)

les entitats i associacions que treballen en el territori, els veïns

El projecte ha de desenvolupar-se en els pròxims dos mesos, ja que calculen que en dos mesos s'obrirà la convocatòria.

Es tracta d'elaborar un programa de participació a quatre anys. La idea és que hagi participació directa, pel que s'haurà de pensar en unitats d'actuació.

És a dir, que tot el món pugui fer arribar la seva veu de manera organitzada. Per a això, és necessari una definició inicial dels àmbits d'actuació, i les entitats ens incorporarem a les quals ja hi ha (es repeteix que es tracta d'un procés, que es poden canviar, però no té la pinta).

Els camps d'actuació que es proposen so (a ells afegien paraules clau, que em limito a copiar -segur que està incomplet-):

1 . gent major i projecte social entre unes altres, es tracta d'actualitzar el diagnòstic

2 . planejament i mesures urbanístiques trama Barceloneta, delimitació dels àmbits d'actuació urbanística (suspensió de llicències si fes falta), ordenances, catàlegs, treball inicial per a la revisió del PERI

3 . parc d'habitatge identificar les oportunitats de millora, instruments de gestió, rehabilitació amb finalitat social, cooperatives d'habitatge (això no sé si va aquí, però sortia)

4 . quota zero usos de les plantes baixes, peatonalització...

5 . ambientalització, avaluació ambiental

6 . usos i activitats revisió de les llicències, de les ordenances, quiosquets de la platja, gestió de les cooperatives del barri, port-activitat econòmica, formació, escoles (?)

7 . cultura, barri identitat biblioteca, grup enciclopèdia, cultura popular

8 . taller Barceloneta wikimap, barcelonetapedia, punts d'accés a internet, tallers, jornades, debats, oficina de gestió i espai de reflexió

Aquests àmbits tenen elements transversals, però així és l'única forma de treballar-los bé.

Marc normatiu: Llei 2/2004, del 4 de juny i el Decret per a desenvolupar aquesta llei: Decret 369/2004, del 7 de setembre – Marc normatiu dels criteris d'avaluació objectiva: art 3,2, decret 7/7 – finançament: art7 de la llei de barris; art. 5 decret 7/7. (el marc normatiu que se cita al principi de la reunió són la nova llei del sòl, la llei pel dret a l'habitatge, llei d'urbanisme, l'avaluació ambiental)

Marc d'actuació donat: El marc d'actuació donat és molt ampli, encara que “predeterminat”. (No vaig apuntar tot)

El que sí que es diu és que si que es pot finançar la rehabilitació i equipaments per a elements comuns dels edificis. En el cas dels ascensors el finançament podria anar per als casos en els quals si que cap. “On no cap és %[la] altra història”

Existeix la possibilitat de dotar-se fons econòmics per a recuperar els baixos. – també es parla de la supressió de les barrera arquitectòniques com marc d'actuació, però l'explicació se centra en els espais públics, en l'anivellació de les voreres i similar

El marc normatiu per al financiable i no financiable D 369/2004; art 5,2; 5,3; 12c

El treball consistirà en:

a) Delimitació de l'àrea urbana d'atenció especial. La delimitació que ens mostren és la històrica, però s'adverteix que es pot reduir o ampliar

b) Descripció de la situació urbanística i soci econòmica

c) proposta d'actuació

Es parla dels agents que intervindran en aquesta planificació

Falta gran part de la reunió, de totes maneres dir tres coses més:

es treballarà sobre el que ja hi ha (“pla dels ascensors” vigent, pla d'usos...). no es parteix de zero

se'ns diu que “portem” a les reunions a les entitats que sapiguem que treballen en el barri i creguem convenient. També es demana la col·laboració de les entitats per aportar documentació, els diagnòstics que ja estiguin fets...

s'insisteix que això és un treball a fer a dos mesos, per a tenir les actuacions que es realitzaran en els pròxims quatre anys

La setmana que ve se'ns comunicarà el calendari (prèvia consulta per a veure quan ens va bé).

Les preguntes se centren en:

- els terminis, quins són els terminis de lliurament, d'aplicació...(Julián)

- si s'adoptaran mesures d'emergència enfront de la situació actual (plataforma) [la resposta és que tot és molt lent, però s'està treballant]


ah, es comenta que el del tempteig i va retractar s'està tramitant, però no es diu quan ni com es.

Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial

Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial