dimarts, 11 de març de 2008

Participació individual? Un oxímoron!

Eva Fernández

Presidenta de la FAVB

Diu l’enciclopèdia virtual Wikipedia que l’oxímoron consisteix en una figura literària que a través de situar junts dos conceptes oposats, pretén forçar qui llegeix a cercar, davant l’absurd, un significat metafòric. Doncs bé, per més que ens esforcem, no la hi trobem, la metàfora, més aviat ens sembla ben explícitament que es tracta d’un frau.

Quan l’Ajuntament planteja que amb la promoció de l’enviament de sms, de correus electrònics i butlletes individuals està promovent que els ciutadans “normals” també participin, en realitat està posant de manifest dos elements implícits: un, no saben què és participació (no s’han llegit els estudis que ells mateixos han encomanat) i dos, la participació col·lectiva, organitzada i amb projecte fa por, o senzillament fa... mandra!

Vol dir això que des del moviment veïnal retallem el dret d’expressió? Evidentment no! Però no volem que d’això (una opinió immediata, singular i molt manipulable!) en diguin “participació” quan es pot anomenar senzillament pel seu nom, una consulta a la ciutadania.

Què és doncs per a nosaltres la participació? Fonamentalment un procés, no una enquesta puntual. Un procés que ha de tenir una etapa d’informació, una etapa de deliberació, necessàriament col·lectiva, però que pot ser presencial o virtual, o combinar ambdues sempre que sigui transparent i controlable i, naturalment, una etapa de negociació. Tant el procés participatiu com els seus resultats han de ser objecte d’una planificació que vetlli per garantir la veu de tots els col·lectius afectats, l’equitat de gènere, de classe, d’edat i de territori. Som doncs exigents amb el que és participació i ens neguem que es banalitzi i neutralitzi amb fórmules pretesament innovadores que tenen com a finalitat crear una cortina de fum i deslegitimar reivindicacions elaborades des de col·lectius de ciutadans i ciutadanes que també són “normals” i que opten per, a més a més, estar organitzats.

Extret de la revista Carrer nº 105